SHINDON MUSO RYU JO JUTSU NO KATA
OMOTE WAZA
KAGE
CHUDAN
OKUDEN ( Shiai Gushi )
SAMI DARE
GOHON NO RANAI
HIDEN GOKUI ( go muso no jo )