OMORI RYU ( seiza )
1. SHOHATTO  
2. SATO  
3. UTO  
4. ATARITO  
5. IN-YO-SHINTAI  
6. RYUTO  
7. JUNTO ( Kaishakuto )  
8. GYAKUTO  
9. SEISUTO  
10. KORANTO  
11. GYAKUTE IN-YO-SHINTAI  
12. BATTO NUKI UCHI  
13. ITOMAGOI  
BACK