OKUDEN

( SHIAI GUCHI )

1.Sengachi  
2.Tzuki dashi  
3.Uchi tsuke  
4.Kote dome  
5.Hiki tsuke  
6.Kote dome  
7.Jitte  
8.Mi kaeri  
9.Aum  
10.Uchiwake  
11.Sui getsu  
12.Sa-yu dome  
13.Hattsu o dachi  
14.Yontsu kodachi  
BACK