OKU IAI ..( Tachi waza )
1. YUKI ZURE  
2. TSURE DACHI  
3. SOMA KURI  
4. SODOME  
5. SHINOBU  
6. YUKI CHIGIA  
7. SODESURIGEACHI  
8. MONNYU  
9. KABEZOE  
10. UKENAGEACHI  
11. ITOMAGOI  
12. ITOMAGOI  
BACK