Shindo Muso Ryu Jo Jutsu No Kata
 
Belgische Iaido, Jodo en Kendo Federatie
 
Tendoryu Aikido