KAGE
1.Tachi otoshi  
2.Tsuba wari  
3.Tsuke zue  
4.Hissage  
5.sakan  
6.Ukan  
7.Kasumi  
8.Monomi  
9.Kasa no shita  
10.Ichi rei (zen)  
11.Ichi rei (go)  
12.Neya no uchi (zen)  

13.Neya no uchi (go)

 
14.Hoso michi  
BACK