IAIDO MUSO SHINDEN RUY IAIDO
Omori Ruy
Hasegawa Eishin Ruy
Oku Iai ( Tachi waza )
Oku Iai ( suwari waza )
BACK