HASEGAWA EISHIN RYU (tatehiza )
1. YOKO GUMO  
2. TORA- I -SOKU  
3. INAZUMA  
4. UKI GUMO  
5. OROSHI ( Yamashita )  
6. IWANAMI  
7. UROKU GEASHI  
8. NAMI KEASHI  
9. TAKI OTOSHI  
10. BATTO ( Nuki uchi )  
BACK