CHUDAN
1.Ichi riki  
2.Oshi zume  
3.Midare dome  

4.Ushiro zue (zen)

 
5.Ushiro zue (go)  
6.Taisha  
7.Kengomi  
8.Kiri kake  
9.Shinshin  
10.Rai uchi  
11.Yoko giri dome  
12;Harai dome  

13.seigan
..Ranai o dachi
..Ranai kodachi

 
BACK